La mejor solución de calidad para las Corporaciones Locales

DOCUMENTS DE MEDI AMBIENT DE VALÈNCIA

DOCUMENTS DE MEDI AMBIENT DE VALÈNCIA

Adaptats a la LLEI 9/2006, de 5 de desembre de 2006, reguladora de Camps de Golf a la Comunitat Valenciana, al DECRET 127/2006, de 15 de setembre, del Consell, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, a LA LLEI 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, al Decret 32/2006, de 10 de març, de la Generalitat, d’Impacte Ambiental i al Decret 104/2006, de 14 de juliol, del Consell, de planificació i gestió en matèria de contaminació acústica.

ACTUALITZACIONS PER INTERNET.

ÍNDEX DE DOCUMENTS DEL FORMULARI DE MEDI AMBIENT:

1.Registre i notificació d'inici d'expedient.

2.Notificació del termini màxim per resoldre i notificar.

3.Llicència ambiental municipal.

4.Avaluació de l'impacte ambiental.

5.Inspecció d'activitats ambientals.

6. Expedient d'aprovació de l'ordenança sobre protecció contra la contaminació acústica.

7. Projecte d'autorització de camp de golf en sòl no urbanitzable.

8. Nota sobre la llei 12/2012, de 26 de desembre de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis. Inexigibilitat de llicència de apertura i llicència d'activitat.