La mejor solución de calidad para las Corporaciones Locales

DOCUMENTS DE MEDI AMBIENT DE CATALUNYA

DOCUMENTS DE MEDI AMBIENT DE CATALUNYA

Adaptats al DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, a la LLEI 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, a la LLEI 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes, a la LLEI 3/2007, de 4 de juliol, de l'obra pública, al Decret 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s’efectuïn amb aportació de terres procedents d’obres de la construcció, DECRET 136/1999, pel qual s'aprova el reglament de desplegament de la llei d'intervenció integral de l'administració ambiental, al DECRET 82/2005, de 3 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn, i al DECRET 50/2005, de 29 de març.

ACTUALITZACIONS PER INTERNET.

ÍNDEX DE DOCUMENTS DEL FORMULARI DE MEDI AMBIENT:

0. Guia de referència de la llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes.

1. Activitats sotmeses al règim de comunicació (annex iii de la llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats).

2. Activitats sotmeses al règim d'autorització ambiental o d'autorització substantiva amb avaluació d'impacte ambiental (annexos i.1, i.2 I i.3 De la llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats).

3. Activitats sotmeses al règim de llicència ambiental (annex ii de la llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats).

4. Incoació d'expedient sancionador.

5. Expedient de gossos perillosos. Capítol 1.- Ordenança municipal.

6. Expedient de gossos perillosos. Capítol 2.- Registre municipal.

7. Expedient de gossos perillosos. Capítol 3.- Expedient sancionador.

8. Expedient de gossos perillosos. Capítol 4.- Ordre d'esterilització-sacrifici.

9. Llicència de millora de finques rústiques que s'efectuïn amb aportació de terres procedents d'obres de la construcció.

10. Tramitació de l'estudi informatiu de l'avantprojecte d'obra pública sense estudi d'impacte ambiental.

11. Tramitació projecte d'obra pública sense estudi d'impacte ambiental.

12. Canvi de nom d'una llicència municipal d'activitat.

13. Aprovació administrativa de model normalitzat de comunicació prèvia i declaració responsable d'obertura d'establiment d'activitat de serveis innòcua.

14. Resolució i notificació d'inici d'expedient.

15. Notificació del termini màxim para resoldre i notificar.

16. Expedient d'aprovació de l'ordenança sobre la protecció del medi nocturn.

17. Avaluació de l'impacte ambiental.

18. Expedient d'aprovació de l'ordenança sobre protecció contra la contaminació acústica.

19. Ordenança reguladora de l'aplicació en el territori del municipi de ...De compost, fems, purins i fangs de depuració i protecció mediambiental de les aigües contra la contaminació produïda per adobs químics i nitrats utilitzats a l'agricultura.

20. Nota sobre la llei 12/2012, de 26 de desembre de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis. Inexigibilitat de llicència de apertura i llicència d'activitat.

21. Comunicació per activitats comercials i de serveis incloses a l'annex de la llei 12/2012, de 26 de desembre de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis.

22. Decret d'inici d'expedient sancionador (annex iii de la llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats).

23. Expedient sancionador en matèria de residus.

24. Expedient de canvi de titularitat de llicència municipal (activitat subjecta al règim de comunicació).