La mejor solución de calidad para las Corporaciones Locales

DOCUMENTS DE MEDI AMBIENT DE BALEARS

DOCUMENTS DE MEDI AMBIENT DE BALEARS

Adaptats a la LLEI 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, la Llei 16/2006, de 17 d'octubre, de Règim jurídic de les llicències integrades d'activitat de les Illes Balears, la Llei 11/2006 de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears, AL Real Decreto Legislativo 9/2000, de 6 d'octubre d'Avaluació d'impacte ambiental, la Llei 6/2001, de 8 de maig, de modificació del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de juny, d'avaluació d'impacte ambiental.

ACTUALITZACIONS PER INTERNET.

ÍNDEX DE DOCUMENTS DEL FORMULARI DE MEDI AMBIENT:

1. Resolució i notificació d'inici d'expedient.

2. Notificació del termini màxim per resoldre i notificar.

3. Pla especial de protecció d'hortes, cultius i espais forestals de millora del medi urbà i rural de protecció del paisatge.

4. Llicència d'activitats qualificades amb informe ambiental

5. Llicència d'activitats qualificades sense informe ambiental.

6. Expedient de restitució de la realitat física ambiental alterada.

7. Avaluació de l' impacte ambiental.

8. Comunicació d'activitat- ajustada a normativa.

9. Llicència activitat permanent major.

10. Llicència activitat permanent menor.

11. Nota sobre la llei 12/2012, de 26 de desembre de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis. Inexigibilitat de llicència de apertura i llicència d'activitat.