La mejor solución de calidad para las Corporaciones Locales

DOCUMENTS D'URBANISME DE CATALUNYA

DOCUMENTS D'URBANISME DE CATALUNYA

MODELS ADAPTATS al Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, a la LLEI 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost. al DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, al DECRET 80/2009, de 19 de maig, pel qual s'estableix el règim jurídic dels habitatges destinats a fer efectiu el dret de reallotjament, i es modifica el Reglament de la Llei d'urbanisme pel que fa al dret de reallotjament, a la LLEI 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes, al DECRET LLEI 1/2007, de 16 d'octubre, de mesures urgents en matèria urbanística, la LLEI 3/2007, de 4 de juliol, de l'obra pública, al Decret 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s’efectuïn amb aportació de terres procedents d’obres de la construcció, al Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme i altra normativa concordant.

ACTUALITZACIONS PER INTERNET.

ÍNDEX DE DOCUMENTS DEL FORMULARI D'URBANISME:

TÍTOL PRIMER. GESTIÓ URBANÍSTICA

1. Sistema d'expropiació per taxació conjunta

2. Projecte d'urbanització complementària

3. Procediment de reparcel·lació voluntària

4. Sistema de reparcel·lació-modalitat cooperació

5. Ocupació directa

6. Junta de conservació

7. Junta de compensació

8. Compensació per concertació

9. Reparcel·lació.

10. Inici expedient de reparcel.Lació.

11. Expedient d'expropiació individualitzada. Fase a.- Expedient de declaració de necessitat d'ocupació.

12. Expedient d'expropiació individualitzada. Fase b.- Expedient de declaració d'urgència (opcional).

13. Sistema d'expropiació individualitzada. Fase c.- Expedient de determinació del preu just.

14. Sistema d'expropiació individualitzada. Fase d.- Pagament i ocupació.

15. Procediment de cobrament quotes urbanització per constrenyiment.

16. Imposició i aplicació de quotes urbanístiques.

17. Estatuts de l'associació administrativa del polígon d'actuació ...Sector ...Del terme municipal de ...

TÍTOL SEGON. PLANEJAMENT URBANÍSTIC

1. Pla parcial de delimitació

2. Plans especials urbanístics

3. Pla d'ordenació urbanística

4. Revisió del pla d'ordenació urbanística

5. Pla especial de millora urbana del sector ...

6. Programa d'actuació urbanística

7. Pla parcial no previst al programa d'actuació urbanística municipal

8. Pla parcial previst al programa d'actuació urbanística municipal

9. Acta de recepció d'obra urbanitzadora

10. Tramitació de l'estudi informatiu de l'avantprojecte d'obra pública sense estudi d'impacte ambiental.

11. Tramitació projecte d'obra pública sense estudi d'impacte ambiental.

12. Modificació pla d'ordenació urbanística per no adequació de l'obra projectada al planejament urbanístic.

13. Planificació actuacions municipals (obres i projectes).

14. Aprovació d'una modificació puntual de normes subsidiàries de planejament.

15. Aprovació d'un conveni urbanístic. Modificació puntual poum.

16. Informe de secretaria de modificació puntual d'un poum.

17. Aprovació de pla especial quan la competència correspon a l'ajuntament.

18. Programa de participació ciutadana de la revisió adaptació del pla general d'ordenació urbana de ...

19. Expedient sobre modificació puntual poum.

TÍTOL TERCER. DISCIPLINA URBANÍSTICA.

0. Guia de referència de la llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes.

1. Llicència de reconstrucció i rehabilitació de masies i cases rurals

2. Llicència d'obres per a l'obertura d'una residència-casa de pagès

3. Model d'expedient sancionador abreujat

4. Expedient de declaració de ruïna a instància de particular

5. Peça separada de ruïna imminent

6. Restauració de la realitat física alterada i de l'ordre jurídic vulnerat

7. Ordre d'execució per complir els deures legals d'ús, conservació i rehabilitació

8. Model d'expedient de protecció de la legalitat urbanística

9. Tramitació de llicència urbanística

10. Certificat de compatibilitat urbanística i certificat de disponibilitat dels terrenys.

11. Llicència de parcel·lació-declaració d'innecessarietat de la llicència de parcel·lació urbanística.

12. Aprovació de projecte d'actuació específica per construir en sòl no urbanitzable i concessió de llicència urbanística.

13. Expedient per autoritzar usos i obres de caràcter provisional.

14. Llicència de millora de finques rústiques que s'efectuïn amb aportació de terres procedents d'obres de la construcció.

15. Expedient de declaració de ruïna a instància d'ofici.

16. Concessió llicència divisió horitzontal.

17. Tramitació de la llicència municipal.

18. Sol·licitud de certificat urbanístic aplicable a finques.

19. Certificat d'acte presumpte. Silenci positiu.

20. Canvi de nom d'una llicència municipal d'activitat.

21. Expedient de transmissió de llicència d'obres.

22. Imposició de multa coercitiva.

23. Acord d'inici d'expedient sobre revisió d'ofici per a la declaració de nul·litat d'una llicència d'obres.

24. Declaració de caducitat de llicència urbanística.

25. Expedient sobre pròrroga de llicència d'obres.

26. Aprovació administrativa de model normalitzat de comunicació prèvia de primera ocupació.

27. Clausura d'activitat sense llicència.

28. Model d'expedient sobre revocació de llicència d'obres.

29. Expedient sobre comunicació prèvia d'obres.