La mejor solución de calidad para las Corporaciones Locales

DOCUMENTS D'URBANISME DE BALEARS

DOCUMENTS D'URBANISME DE BALEARS

Adaptats a Lei 2/2014, de 25 de març, de ordenació i ús del sòl, la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, la Llei 16/2006 de Règim jurídic de les llicències integrades d’activitat de les Illes Balears, Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de Règim jurídic de les llicències integrades d’activitat de les Illes Balears, a la Llei 11/2006 de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears.

ACTUALITZACIONS PER INTERNET.

ÍNDEX DE DOCUMENTS DEL FORMULARI D'URBANISME:

GRUP PRIMER. GESTIÓ URBANÍSTICA

1. Expedient d'expropiació individualitzada. Fase a. Expedient de declaració de necessitat d'ocupació.

2. Expedient d'expropiació individualitzada. Fase b. Expedient de declaració d'urgència.

3. Expedient d'expropiació individualitzada. Fase c. Expedient de determinació del preu just.

4. Expedient d'expropiació individualitzada. Fase d. Pagament i ocupació.

5. Junta de compensació

6. Projecte de compensació.

7. Procediment de reparcel·lació voluntària

8. Constitució d'entitat urbanística de conservació

9. Sistema de cooperació

GRUP SEGON. PLANEJAMENT URBANÍSTIC

1. Estudi de detall

2. Normes subsidiàries de planejament

3. Projecte d'urbanització

4. Pla parcial

5. Pla especial de reforma interior

6. Pla especial de protecció d'hortes, cultius i espais forestals de millora del medi urbà i rural ( i de protecció del paisatge).

7. Pla general d'ordenació urbana

8. Revisió del pla general d'ordenació urbana

9. Revisió del programa d'actuació del pla general d'ordenació urbana.

10. Acta de recepció urbanitzadora.

11. Revisió del pla general mitjançant normes subsidiàries. (eivissa i formentera).

GRUP TERCER. DISCIPLINA URBANÍSTICA.

1. Tramitació de llicència urbanística

2. Llicència de primera ocupació

3. Llicència per a la segregació de finques.

4. Expedient de declaració de ruïna a instància de part

5. Peça separada de ruïna imminent

6. Expedient sancionador

7. Expedient de disciplina urbanística

8. Ordre d'execució per seguretat, salubritat i ornament

9. Expedient de restauració de la legalitat infringida i de la realitat física alterada.

10. Llicència activitat permanent major.

11. Llicència activitat permanent menor.

12. Expedient de restitució de la realitat física ambiental alterada.

13. Llicència de construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat mitjançant compensació d'inedificabilitat (eivissa i formentera).

14. Legalització d'edificacions existents (eivissa i formentera).

15. Llicència d'edificació agrupada en sòl rústic. (eivissa i formentera).

16. Comunicació d'activitat- ajustada a normativa.

17. Certificat de compatibilitat urbanística i certificat de disponibilitat dels terrenys.