La mejor solución de calidad para las Corporaciones Locales

DOCUMENTS D'URBANISME DE VALÈNCIA

DOCUMENTS D'URBANISME DE VALÈNCIA

Adaptats a la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, al DECRETO-LEY 2008, de 27 de juny, del Consell, de mesures urgents pel foment de l’habitatge i el sòl,, al DECRET 46/2008, de 11 d’abril, del Consell, pel qual es codifica el Decret 67/2006, de 19 de maig, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament d’Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística, a la LLEI 8/2007, de 28 de maig, de sòl, al DECRET 36/2007, de 13 d’abril, del Consell, pel que es modifica el Decret 67/2006, de 19 de maig, del Consell, pel que es va aprovar el Reglament d’Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística, a la LLEI 9/2006, de 5 de desembre de 2006, reguladora de Camps de Golf a la Comunitat Valenciana, al DECRET 127/2006, de 15 de setembre, del Consell, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, al DECRET 67/2006, de 19 de maig, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament d’Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística, i a la LLEI 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana.

ACTUALITZACIONS PER INTERNET.

ÍNDEX DE DOCUMENTS DEL FORMULARI D'URBANISME:

GRUP PRIMER. GESTIÓ URBANÍSTICA

1. Expropiació individualitzada. Fase a.

2. Expropiació individualitzada. Fase b.

3. Expropiació individualitzada. Fase c.

4. Expropiació individualitzada. Fase d.

5. Projecte d'actuació aïllada.

6. Sistema de gestió d'actuacions integrades.

7. Reparcel·lació forçosa.

8. Procediment de reparcel·lació voluntària.

9. Expedient d'expropiació per taxació conjunta.

GRUP SEGON. PLANEJAMENT URBANÍSTIC.

1. Pla de reforma interior.

2. Pla parcial modificatiu de l'ordenació estructural.

3. Pla general d'ordenació urbana.

4. Revisió del plan general d'ordenació urbana.

5. Projecte d'urbanització.

6. Estudi de detall.

7. Acta de recepció d'obra urbanitzadora.

8. Pla parcial d'ordenació detallada.

9. Pla especial.

10. Pla especial modificatiu de l'ordenació estructural.

GRUP TERCER. DISCIPLINA URBANÍSTICA.

1. Tramitació de llicència d'edificació.

2. Declaració responsable per a la primera ocupació d'edificacions i instal·lacions.

3. Llicència de parcel·lació.

4. Expedient de restauració de la legalitat infringida i de la realitat física alterada.

5. Expedient sancionador.

6. Expedient de disciplina urbanística.

7. Expedient de declaració de ruïna a instància de part.

8. Peça separada de ruïna imminent.

9. Ordre d'execució per seguretat, salubritat i ornament.

10. Llicència per la segregació de finques.

11. Ocupació directa.

12. Certificat de compatibilitat urbanística i certificat de disponibilitat dels terrenys.

GRUP QUART. MEDI AMBIENT

1. Avaluació de l'impacte ambiental.

2. Expedient d'aprovació de l'ordenança sobre protecció contra la contaminació acústica.

3. Llicència ambiental municipal.