La mejor solución de calidad para las Corporaciones Locales

DOCUMENTOS DE URBANISMO DE GALICIA

DOCUMENTOS DE URBANISMO DE GALICIA

Adaptados á Lei 2/2010, de 25 de marzo, de medidas urxentes de modificación da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, ao REAL DECRETO LEXISLATIVO 2/2008, de 20 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da lei de chan, ao Decreto 133/2008, de 12 de xuño, polo que se regula a avaliación de incidencia ambiental, a Lei 6/2008, de 19 de xuño, de medidas urxentes en materia de vivenda e chan, pola que se modifica a Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, a Lei 3/2008, de 23 de maio, de ordenación da minería de Galicia, que modifica a Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, a LEI 1/1995, de 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galicia., a LEI 6/2007, de 11 de maio, de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia, a LEI 9/2006, 28 abril, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e programas no medio ambiente e a LEI 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia (MODIFICADA POLA LEI 15/2004, DE 29 DE DECEMBRO).

ACTUALIZACIONES POR INTERNET.

ÍNDICE DE DOCUMENTOS DEL FORMULARIO DE URBANISMO:

GRUPO PRIMEIRO. GESTIÓN URBANÍSTICA

1. Expropiación individualizada. Fase a.

2. Expropiación individualizada. Fase b.

3. Expropiación individualizada. Fase c.

4. Expropiación individualizada. Fase d.

5. Proxecto de compensación.

6. Xunta de compensación. Estatutos.

7. Procedemento de reparcelamento voluntario.

8. Sistema de cooperación.

9. Sistema de taxación conxunta.

GRUPO SEGUNDO. PLANEAMENTO URBANÍSTICO

1. Plan parcial.

2. Plan especial previsto no plan xeral municipal.

3. Plan especial de protección, rehabilitación e mellora do medio rural.

4. Plan especial non previsto no plan xeral.

5. Plan xeral de ordenación urbana.

6. Revisión do plan xeral de ordenación urbana.

7. Estudo de detalle.

8. Plan de sectorización.

GRUPO TERCEIRO. DISCIPLINA URBANÍSTICA.

1. Licenza de primeira ocupación.

2. Licenza para segregación de predios.

3. Licenza para segregación de predios rústicos.

4. Licenza para segregación de predios rústicos por mor de herdanza.

5. Licenza de parcelamento.

6. Licenza urbanística. Modelo de tramitación de licenza de obras maiores con proxecto técnico.

7. Licenza ambiental.

8. Expediente sancionador.

9. Expediente de restauración da legalidade infrinxida e da realidade física alterada.

10. Declaración de ruína a instancia de parte.

11. Peza separada de ruína inminente.

12. Orde de execución por seguridade, salubridade e ornato.

13. Clausura de actividades cualificadas.