La mejor solución de calidad para las Corporaciones Locales

DOCUMENTS DE CONTRACTACIÓ DE VALÈNCIA

DOCUMENTS DE CONTRACTACIÓ DE VALÈNCIA

Adaptats a la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internalització, al Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, a l'Ordre EHA/3497/2009, de 23 de desembre, del Ministeri d’Economia i Hisenda, per la que es fan públics el límits dels diferents tipus de contractes a efectes de la contractació administrativa a partir de l’1 de gener de 2010, al Real Decreto 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, i al REAL DECRETO 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el reglamento general de la ley de contratos de las administraciones públicas.

ACTUALITZACIONS PER INTERNET.

ÍNDEX DE DOCUMENTS DEL FORMULARI DE CONTRACTACIÓ:

GRUP I. CONTRACTACIÓ D'OBRES.

1. Aprovació d'un projecte d'obres ordinàries.

2. Contracte d'obra mitjançant procediment obert.

3. Contracte d'obra mitjançant procediment obert quan solament s'hagi de tenir en compte el preu ofert.

4. Contracte d'obra mitjançant procediment negociat amb publicitat.

5. Contracte d'obra mitjançant procediment restringit.

6. Contracte menor d'obres.

7. Aprovació del plec de clàusules administratives generals per a la contractació d'obra pública.

8. Expedient d'adjudicació d'obres complementàries.

9. Contracte d'obra mitjançant tramitació abreujada i urgent de l'expedient.

10. Contracte per l'elaboració d'un projecte d'obres per concurs de projectes i per procediment obert.

11. Contracte d'obra mitjançant procediment negociat sense publicitat.

12. Plec de prescripcions tècniques que ha de regir la contractació per procediment obert i ordinari, de les obres recollides al projecte d'urbanització de la unitat d'actuació….

13. Contractació de redacció de projecte i execució d'obra.

14. Pla de seguretat i salut.

15. Tràmit d'audiència al contractista. Oferta desproporcionada o temerària.

GRUP II. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE.

1. Execució i compliment del contracte d'obres.

2. Nul·litat de contracte administratiu.

3. Imposició de sanció al contractista per incompliment del termini de lliurament de l'obra.

4. Procediment per a la resolució d'un contracte d'obra.

5. Aprovació del conveni de resolució per mutu acord del contracte subscrit amb l'empresa .....

6. Model d'execució d'aval. Decret de l'alcaldia.

GRUP III. CONTRACTES DE SERVEIS.

1. Plec de condicions tècniques, jurídiques i economicoadministratives que han de regir en la contractació per procediment obert del “servei de guies oficials de turisme per a visites guiades per al municipi de...”.

2. Aprovació del plec de clàusules administratives generals aplicables als contractes regulats al text refós de la llei de contractes del sector públic.

3. Contractació de servei per concurs mitjançant procediment obert.

4. Contracte menor de serveis.

5. Contractació d'activitats docents i conferenciants.

6. Contractació de serveis mitjançant procediment negociat sense publicitat.

7. Contractació de serveis mitjançant procediment negociat amb publicitat.

8. Model de plec de clàusules administratives i tècniques particulars per a la contractació del servei de manteniment de la xarxa informàtica de l'ajuntament de ........... Mitjançant procediment obert atenent a l'oferta econòmicament més avantatjosa teni

9. Model de plec de clàusules econòmico-administratives que regiran la contractació pel procediment negociat sense publicitat del servei de col·laboració i assistència en la gestió d'ingressos de l'ajuntament de ………………

GRUP IV. CONTRACTES DE GESTIÓ DE SERVEIS.

1. Contractació mitjançant procediment obert del servei de recollida de residus municipals.

2. Aprovació del plec de clàusules administratives generals per als contractes de gestió de serveis públics.

3. Expedient d'implantació del servei.

4. Contractació del servei de neteja viària.

5. Contracte de cessió d'un contracte de gestió de serveis públics.

6. Model de plec de clàusules administratives particulars per a l'adjudicació mitjançant el procediment obert del contracte de serveis per a la gestió i manteniment de la piscina municipal i cessió del bar (temporades 2013-2017).

GRUP V. CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS.

1. Contracte de subministrament mitjançant procediment obert.

2. Contractació de subministrament pel procediment negociat amb publicitat.

3. Contracte menor de subministrament.

4. Aprovació del plec de clàusules administratives generals aplicables als contractes regulats al text refós de la llei de contractes del sector públic.

5. Plec de clàusules administratives particulars que regulen la contractació mitjançant procediment obert del subministrament, instal·lació i manteniment de lluminàries en substitució de les existents actualment a la xarxa d'enllumenat públic del municipi

6. Plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte per al subministrament mitjançant la modalitat de renting de .... Vehicles destinats al servei de la policia local.

GRUP VI. MODELS SINGULARS.

1. Expedient de diàleg competitiu per a adjudicació de contracte d'obres no subjecte a regulació harmonitzada.

2. Execució subsidiària d'un aval definitiu dipositat per una empresa adjudicatària.

3. Expedient de repetició de responsabilitat enfront del contractista.