La mejor solución de calidad para las Corporaciones Locales

DOCUMENTS DE GESTIÓ FINANCERA DE BALEARS

DOCUMENTS DE GESTIÓ FINANCERA DE BALEARS

Models adaptats a la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, al Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, al Real Decreto-ley 5/2009, de 24 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para facilitar a las Entidades Locales el saneamiento de deudas pendientes de pago con empresas y autónomos, a l'Orden EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals, al Real Decreto 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Ley 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, al Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l'Ordre EHA/4040/2004, l'Ordre EHA/4041/2004 i l´Ordre EHA/4042/2004 de 23 de novembre, de Models de compte de l'entitat local.

ACTUALITZACIONS PER INTERNET.

ÍNDEX DE DOCUMENTS DEL FORMULARI DE GESTIÓ FINANCERA:

GRUP PRIMER. ENDEUTAMENT. OPERACIONS DE CRÈDIT SEGONS PRINCIPI DE PRUDÈNCIA FINANCERA.

1. Operacions de crèdit a concertar per l'alcalde.

2. Operacions de crèdit a concertar per al ple.

GRUP SEGON. PRESSUPOST DE TRESORERIA

1. Pla de pressupost de tresoreria.

2. Fitxa costos efectius

GRUP TERCER. OPERACIONS DE TRESORERIA

1. Operació de tresoreria.

GRUP QUART. INFORME TRIMESTRAL SOBRE DE LA LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS

1. Adaptació a la llei 15/2010, de 5 de juliol, de mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

GRUP CINQUÈ. PLA DE SANEJAMENT FINANCER

1. Expedient pla de sanejament.

GRUP SISÈ. PLA ECONÒMIC-FINANCER

1. Nota introductòria al pla econòmico-financer.

2. Pla econòmico-financer.

3. Aprovació del pla econòmico-financer.

4. Remissió del pla econòmico-financer a la direcció general de coordinació financera.

GRUP SETÈ. PREVISIONS D'ESTATS FINANCERS.

1. Previsions d'ingressos i despeses. (model a emplenar per l'ens local o per l'organisme autònom administratiu).

2. Previsió d'estats financers. (model a emplenar per l'organisme autònom comercial, industrial, financer o anàleg).

3. Previsió d'estats financers (model a emplenar per la societat mercantil de capital íntegrament local).

4. Previsions d'ingressos i despeses. (model a emplenar pel grup integrat per l'ens local, els seus organismes autònoms i les societats mercantils de capital íntegrament local).