La mejor solución de calidad para las Corporaciones Locales

DOCUMENTS D'ORDENANCES DE BALEARS

DOCUMENTS D'ORDENANCES DE BALEARS

Models adaptats a la Llei 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, a la DIRECTIVA 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 relativa a los servicios en el mercado interior, a Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic,la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, el Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003.

ACTUALITZACIONS PER INTERNET.

ÍNDEX DE DOCUMENTS DEL FORMULARI D'ORDENANCES:

1. Ocupació de la via pública.

2. Establiments de pública concurrència.

3. Activitat de foment de l'ajuntament.

4. Defensa dels drets i de la promoció de la qualitat de vida dels infants i adolescents.

5. Serveis funeraris.

6. Cementiri municipal.

7. Taxa per expedició de documents.

8. Instal·lació i funcionament d'antenes de telecomunicacions.

9. Instal·lació d'aparells de climatització.

10. Protecció contra la contaminació acústica.

11. Camins.

12. Trànsit i circulació vial.

13. Mercats municipals.

14. Venda ambulant i no sedentària.

15. Ús dels elements accessibles des de la via pública.

16. Ordenança municipal per la qual s'aprova la creació dels fitxers de dades de caràcter personal de l'ajuntament.

17. Ordenança núm... De l'ajuntament de..., preu públic per la prestació del servei d'accés a la xarxa sense fil municipal.

18. Padró municipal.

19. Càlcul de costos.

20. Ordenança de foment de la igualtat efectiva entre dones i homes.

21. Expedient sancionador d'incompliment de l'ordenança de convivència ciutadana.

22. Ordenança municipal reguladora del servei d'autotaxi al municipi de ...

23. Reglament regulador del funcionament de la ludoteca municipal de l'ajuntament de ...

24. Expedient sobre supressió del registre municipal de parelles estables.