La mejor solución de calidad para las Corporaciones Locales

DOCUMENTS D'ORDENANCES FISCALS DE CATALUNYA

DOCUMENTS D'ORDENANCES FISCALS DE CATALUNYA

Adaptats al REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, a la LEY 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, al DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, al REAL DECRETO 1684/1990, DE 20 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE RECAUDACIÓN y a la LEY 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local.

ACTUALITZACIONS PER INTERNET.

ÍNDEX DE DOCUMENTS DEL FORMULARI D'ORDENANCES FISCALS:

1. Impost sobre activitats econòmiques.

2. Impost sobre béns immobles.

3. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

4. Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

5. Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

6. Taxa de cementiri municipal.

7. Taxa del mercat municipal.

8. Taxa pel servei del centre de dia per a gent gran que gestiona el patronat municipal de ...

9. Taxa per entrada de vehicles i reserva de la via pública per aparcaments i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.

10. Taxa per la retirada de vehicles estacionats defectuosament o abusivament a la via pública.

11. Taxa per la llicència d'autotaxis i altres vehicles de lloguer.

12. Taxa per la prestació del servei de la fira del comerç.

13. Taxa per la prestació del servei de llar d'infants.

14. Taxa per la prestació del servei de recollida i eliminació de residus sòlids urbans.

15. Taxa per la prestació del servei de transport urbà de viatgers.

16. Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions.

17. Taxa per la utilització dels equipaments i dels serveis esportius prestats pel patronat municipal de ...

18. Taxa per l'ús privatiu de la via pública i del domini públic.

19. Taxa per llicències urbanístiques.

20. Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública i del domini públic.

21. Taxa per publicitat als mitjans de comunicació municipals.

22. Taxa pel subministrament d'aigua potable.

23. Taxa pel servei de clavegueram.

24. Taxa per expedició de documents.

25. Expedient d'aprovació d'ordenances fiscals.

26. Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

27. Ordenança general reguladora de les contribucions especials.

28. Ordenança general reguladora dels preus públics.

29. Ordenança d'imposició de contribucions especials.

30. Expedient d'aprovació d'ordenança reguladora de subvencions.

31. Informe d'intervenció en expedient d'aprovació d'ordenança fiscal reguladora de taxa.

32. Informe jurídic en expedient d'aprovació d'ordenança fiscal reguladora de taxa.

33. Informe tècnic en expedient d'aprovació d'ordenança fiscal reguladora de taxa.

34. Expedient de compensació de deutes a sol·licitud de l'interessat.

35. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per tinença de gossos.

36. Utilització privativa o aprofitament especial de sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, en favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament.

37. Expedient d'imposició de contribucions especials.

38. Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei de ludoteca.

39. Decret núm. ... Sobre la interrupció del subministrament d'aigua a titulars deutors per impagament de la taxa corresponent a la prestació del servei d'abastament d'aigua potable.

40. Ordenança reguladora de la concessió d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text i material escolar als alumnes matriculats al municipi de ……….

41. Informe econòmic-financer referent a la modificació de les taxes per la prestació del servei de recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans.

42. Procediment de via de constrenyiment per execució subsidiària.

43. Concessió de bonificació de l'icio. Acord plenari.

44. Expedient d'aprovació de contribucions especials.

45. Ordenança fiscal núm. ... Taxa per la intervenció municipal en les activitats i instal·lacions.

46. Informe tècnic econòmic referent a l'establiment/ modificació de les taxes per...