La mejor solución de calidad para las Corporaciones Locales

DOCUMENTS D'ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE VALÈNCIA

DOCUMENTS D'ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE VALÈNCIA

Models adaptats al Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las haciendas locales, a la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de modernización del gobierno local, a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, al Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, al Real Decreto 781/1986, de 18 de abril, por le cual se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, a la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

ACTUALITZACIONS PER INTERNET.

ÍNDEX DE DOCUMENTS DEL FORMULARI D'ORGANITZACIÓ MUNICIPAL:

GRUP PRIMER.PROCEDIMENTS GENERALS.

1. Reglament orgànic municipal.

2. Presentació d'instància.

3. Rectificació d'errors materials.

4. Registre d'entrada i sortida.

5. Model delegació signatura del secretari.

6. Decret de l'alcaldia reservant espais per a la col·locació de propaganda electoral.

7. Decret de l'alcaldia reservant llocs per a actes de campanya electoral.

8. Determinació del número, característiques i retribucions del personal eventual.

9. Baixa al padró municipal.

10. Model d'expedient de baixa d'ofici en el padró d'habitants per inscripció indeguda.

11. Reglament municipal per a la concessió d'honors i distincions.

12. Acord de dissolució d'un patronat municipal que incorpora l'informe jurídic preceptiu.

13. Expedient de declaració de lesivitat d'acte o resolució municipal, mitjançant resolució de l'òrgan competent.

14. Reglament de consultes populars.

15. Expedient de matrimoni civil.

16. Expedient de procediment de revocació d'actes i rectificació d'errors.

17. Model d'acord de dissolució i liquidació de l'empresa municipal “……………..”

18. Model d'expedient d'agermanament amb un altre municipi.

19. Reglament de funcionament de la junta pericial del cadastre de rústica de l'ajuntament de ........

GRUP SEGON. EL PLE.

1. Constitució de l'ajuntament.

2. Constitució de grups municipals.

3. Registre d'interessos.

4. Acta del ple en sessió extraordinària.

5. Acta del ple.

6. Dietes i indemnitzacions de membres de l'ajuntament.

7. Comissió informativa.

8. Comissió de comptes.

9. Inclusió d'un punt per via d'urgència a l'ordre del dia.

10. Pregunta.

11. Prec.

12. Sol·licitud d'informació per un membre de la corporació.

13. Moció de censura.

14. Darrera sessió plenària del mandat.

15. Acord plenari sobre sorteig per a la designació dels membres de les meses electorals.

GRUP TERCER. DELIMITACIÓ TERRITORIAL.

1. Delimitació del terme municipal.

2. Expedient d'aprovació de l'escut heràldic municipal.

3. Expedient de sol·licitut de concessió de la bandera municipal.

4. Mancomunitat de municipis.

5. Nomenclatura de vies municipals.

GRUP QUART. LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

1. Sessions de la junta de govern local (comissió de govern).

2. Constitució de la junta de govern local.

3. Delegació del ple en la junta de govern local (comissió de govern).

4. Creació de les comissions informatives.

GRUP CINQUÈ. L'ALCALDE.

1. Designació de regidors-delegats.

2. Designació dels tinents d'alcalde.

3. Delegació d'atribucions de regidors.

4. Expedient de renúncia de regidor i delegacions de regidories

5. Regidor no adscrit.