La mejor solución de calidad para las Corporaciones Locales

DOCUMENTS DE PATRIMONI DE CATALUNYA

DOCUMENTS DE PATRIMONI DE CATALUNYA

Adaptats a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, a la LLei 33/2003, del Patrimoni de les Institucions Públiques, al DECRET LEGISLATIU 2/2003 de 28 d'abril, municipal i de Règim Local de Catalunya, al Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya i al DECRET 336/1988.

ACTUALITZACIONS PER INTERNET.

ÍNDEX DE DOCUMENTS DEL FORMULARI DE PATRIMONI:

1. Cessió gratuïta de bé a entitat o institució pública.

2. Alienació d'un bé patrimonial mitjançant subhasta.

3. Alienació d'un bé patrimonial sense subhasta pública.

4. Adquisició directa i a títol onerós de béns.

5. Adquisició de béns a títol lucratiu amb condició onerosa.

6. Permuta de béns immobles sense informe previ del departament de governació de la generalitat de catalunya.

7. Permuta de béns immobles amb informe previ del departament de governació de la generalitat de catalunya.

8. Expedient d'investigació.

9. Expedient de recuperació d'ofici.

10. Expedient de gestió dels monts comunals.

11. Expedient d'afectació d'un bé patrimonial.

12. Expedient de desnonament administratiu.

13. Expedient sobre cessament en l'ús privatiu d'un bé de domini públic.

14. Expedient sobre mutació demanial.

15. Expedient sobre cessió del dret de superfície.

16. Arrendament d'un bé patrimonial.

17. Béns no utilitzables.

18. Alteració de la qualificació jurídica de béns immobles.

19. Inscripció de béns en el registre de la propietat.

20. Llicència d'instal·lació de rètols a béns d'ús públic.

21. Venda directa de parcel·la sobrera.

22. Gestió d'un vedat local de caça.

23. Atermenament de finca municipal.

24. Ocupació de la via pública.

25. Rectificació d'inventari. Aprovació inventari.

26. Desafectació de béns.

27. Adquisició de béns a títol onerós mitjançant concurs.

28. Delimitació de finca municipal.

29. Cessió gratuïta de local particular a l'ajuntament.

30. Concessió administrativa d'un bé de domini públic per a la construcció d'un tanatori i la seva explotació.

31. Concessió d'ús privatiu de bé de domini públic.

32. Acta d'adquisició per mutu acord de finca expropiada.

33. Acta d'ocupació de finca expropiada.

34. Atorgament de concessió d'ús privatiu a... (amb transformació del domini públic).

35. Adjudicació gratuïta del material informàtic declarat bé no utilitzable.

36. Expedient per a l'adjudicació d'un contracte d'alienació de sòl destinat a la promoció i explotació d'habitatge amb protecció oficial destinat a la venda.

37. Model d'acord de constitució del patrimoni públic de sòl i habitatge.

38. Alienació d'un bé patrimonial per adquisició directa.

39. Model d'acceptació d'herència. Adquisició a títol lucratiu d'un bé immoble.

40. Desafectació de bé comunal i segregació d'aquesta superfície de terreny rústic.

41. Expedient de cessió en precari de béns patrimonials.

42. Model d'acord incoació del procediment de declaració de bé d'interès local (bé patrimonial o cultural).

43. Reglament de règim d'ús dels horts de titularitat municipal i per l'atorgament de llicències d'ús privatiu del domini públic.

44. Adquisició onerosa d'un bé immoble per procediment negociat sense publicitat.

45. Adquisició a títol lucratiu d'un bé immoble.