La mejor solución de calidad para las Corporaciones Locales

DOCUMENTS DE PATRIMONI DE VALÈNCIA

DOCUMENTS DE PATRIMONI DE VALÈNCIA

Adaptats al REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, a la LEY 33/2003, de 3 de noviembre del Patrimonio de las Administraciones Públicas, a la LEY 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, al Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el cual se aprueba el reglamento de bienes de las entidades locales y al REAL DECRETO 2568/1986, de 28 de noviembre.

ACTUALITZACIONS PER INTERNET.

ÍNDEX DE DOCUMENTS DEL FORMULARI DE PATRIMONI:

1. Permuta de béns immobles sense informe previ de la comunitat autònoma.

2. Permuta de béns immobles amb informe previ de la comunitat autònoma.

3. Adquisició directa d'immoble a títol onerós.

4. Adquisició de béns a títol lucratiu amb condició onerosa.

5. Adquisició de béns a títol onerós mitjançant concurs.

6. Expedient d'investigació.

7. Expedient de recuperació d'ofici

8. Expedient d'afectació d'un bé patrimonial.

9. Expedient de desnonament administratiu.

10. Expedient sobre cessament en l'ús privatiu d'un bé de domini públic.

11. Concessió d'ús privatiu d'un bé de domini públic.

12. Expedient sobre cessió del dret de superfície.

13. Expedient de gestió dels monts comunals.

14. Alienació d'un bé patrimonial mitjançant subhasta.

15. Alienació d'un bé patrimonial sense subhasta pública.

16. Inscripció de béns en el registre de la propietat.

17. Declaració i alienació de béns no utilitzables.

18. Cessió gratuïta de local particular a l'ajuntament sense condició onerosa.

19. Rectificació d'inventari i aprovació inventari.

20. Alteració de la qualificació jurídica de béns immobles.

21. Arrendament d'un bé patrimonial.

22. Cessió gratuïta de bé patrimonial a entitat o institució pública.

23. Concessió administrativa d'un bé de domini públic.

24. Llicència d'instal·lació de rètols a béns d'ús públic.

25. Acceptació de terrenys de cessió obligatòria i gratuïta.

26. Venda directa de parcel·la sobrera.

27. Gestió d'un vedat local de caça.

28. Atermenament de finca municipal.

29. Ocupació de la via pública.

30. Model d'acceptació d'herència. Adquisició a títol lucratiu d'un bé immoble.

31. Desafectació de bé comunal i segregació d'aquesta superfície de terreny rústic.

32. Expedient sobre mutació demanial.