La mejor solución de calidad para las Corporaciones Locales

DOCUMENTOS DE PATRIMONIO DE GALICIA

DOCUMENTOS DE PATRIMONIO DE GALICIA

ADAPTADOS Á Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, á LEI 33/2003, de 3 de novembro do Patrimonio das Administracións Públicas, á LEI 57/2003, de 16 de decembro, de medidas para a modernización do goberno local, ao Real Decreto 1372/1986, de 13 de xuño, polo cal apróbase o regulamento de bens das entidades locais e ao REAL DECRETO 2568/1986, de 28 de novembro .

ACTUALIZACIONES POR INTERNET.

ÍNDICE DE DOCUMENTOS DEL FORMULARIO DE PATRIMONIO:

1. Deslinde de predio municipal.

2. Expediente de investigación.

3. Expediente de recuperación de oficio.

4. Expediente sobre mutación demanial.

5. Expediente de desafiuzamento administrativo.

6. Expediente sobre cesamento no uso privativo dun ben de dominio público.

7. Permuta de bens inmobles. Autorización da comunidade autónoma.

8. Permuta de bens inmobles sen autorización da comunidade autónoma.

9. Adquisición directa de inmoble a título oneroso.

10. Venda directa de parcela sobrante.

11. Inscrición de bens no rexistro da propiedade.

12. Alteración da cualificación xurídica de bens inmobles.

13. Alleamento dun ben patrimonial mediante poxa.

14. Arrendamento de ben patrimonial.