La mejor solución de calidad para las Corporaciones Locales

DOCUMENTS DE PERSONAL DE BALEARS

DOCUMENTS DE PERSONAL DE BALEARS

Adaptats al REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

ACTUALITZACIONS PER INTERNET.

ÍNDEX DE DOCUMENTS DEL FORMULARI DE PERSONAL:

GRUP I. PERSONAL FUNCIONARI

1. Expedient sobre llicència per matrimoni.

2. Expedient sobre llicència per estudis.

3. Expedient sobre llicència per assumptes propis.

4. Expedient de permís per part.

5. Expedient de permís de paternitat per naixement, acolliment o adopció d'un fill.

6. Expedient de permís per adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent o simple.

7. Expedient de permís per mort, accident o malaltia greus d'un familiar.

8. Aprovació de la plantilla de personal de l'ajuntament.

9. Expedient per a la selecció d'una plaça de funcionari, categoria d'auxiliar administratiu/va.

10. Expedient de nomenament de funcionari interí.

11. Expedient de nomenament de funcionari interí per màxima urgència.

12. Expedient aprovació de la relació de llocs de treball.

13. Expedient sobre concurs de mèrits per a proveir llocs de treball reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.

14. Expedient d'adscripció de funcionari en comissió de serveis.

15. Atorgament de bestretes reintegrables.

16. Reconeixement de serveis previs i triennis.

17. Expedient disciplinari sumari per falta lleu.

18. Expedient disciplinari a funcionaris per falta greu o molt greu.

19. Expedient sobre jubilació voluntària de funcionari.

20. Excedència voluntària per interès particular.

21. Expedient sobre excedència voluntària per tenir cura d'un fill.

22. Model d'acord de ple d'aprovació de les condicions de treball del personal funcionari i conveni col·lectiu del personal laboral.

23. Expedient d'oferta d'ocupació pública.

24. Expedient per a la selecció d'una plaça de funcionari. Categoria d'administratiu/va per concurs-oposició i promoció interna.

25. Decret aprovació hores extraordinàries.

26. Acord de ple de nomenament de tresorer.

27. Nomenament de funcionari eventual.

28. Expedient de modificació del complement específic.

29. Decret per a procedir a la devolució de la part meritada de la paga extraordinària.

30. Expedient sobre assignació individual del complement de productivitat.

GRUP II. PERSONAL LABORAL

1. Expedient acomiadament disciplinari contracte laboral.

2. Contractació de personal laboral.

3. Decret d'alcaldia contracte de substitució com a mestre de la guarderia municipal pel procediment de màxima urgència.