La mejor solución de calidad para las Corporaciones Locales

DOCUMENTS DE PREVENCIÓ RISCOS DE BALEARS

DOCUMENTS DE PREVENCIÓ RISCOS DE BALEARS

Models ADAPTATS REAL DECRETO 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado, LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención de los Riesgos Laborales.

ACTUALITZACIONS PER INTERNET.

ÍNDEX DE DOCUMENTS DEL FORMULARI DE PREVENCIÓ RISCOS:

TÍTOL PRIMER. INSPECCIONS, AUDITORIES I ACCIONS.

1. Anàlisi de causes immediates i bàsiques. Punts crítics. Causes repetitives.


2. Designació d'auditors.


3. Full d'inspecció.


4. Llista de comprovacions d'inspeccions generals per àrees.


5. Informe d'auditoria interna.


6. Informe d'investigació d'accident/incident.


7. Informe de seguiment d'accions.


8. Pla anual d'inspeccions generals per àrees.


9. Pla anual de seguretat.


10. Planificació per a la reparació dels riscos detectats.


11. Programa d'auditories internes.


12. Proposta d'accions correctores.


13. Servei de manteniment.


TÍTOL SEGON. PROCEDIMENTS.

1. Relació de documents.


3. Proposta de procediment.


4. Proposta de procediment (2).


5. Distribució de procediment.


6. Llista de distribució de procediments.


TÍTOL TERCER. EXPEDIENTS I REGISTRES.

1. Comunicació externa. Emissió.


2. Comunicació externa. Recepció.


3. Informe de riscos generals.


4. Registres requerits per llei.


5. Telèfons d'emergència.


TÍTOL QUART. PERSONAL-LLOC DE TREBALL.

1. Acollida de treballadors.


2. Registre d'entrada de personal de subcontractes.


3. Anàlisi de treball.


4. Certificat de formació.


5. Informe de reconeixement mèdic.


6. Reconeixements mèdics periòdics.


7. Avaluació del lloc de treball.


8. Avaluació de riscos.


9. Relació d'identificació de riscos.


10. Informació en cas d'emergència per al personal desplaçat.


11. Fitxa de seguretat.


12. Normes generals de seguretat i higiene a la feina.


13. Grip a. Descripció, tractament i consideracions.


TÍTOL CINQUÈ. PROTECCIÓ-PRODUCTES PERILLOSOS.

1. Enquesta de compliment.


2. Enquesta d'higiene.


3. Lliurament d'equips de protecció.


4. Fitxa toxicològica.


5. Quadre de vestuari i equips de protecció individual.


6. Inventari de productes químics/productes perillosos.


7. Inventari de residus perillosos.