La mejor solución de calidad para las Corporaciones Locales

DOCUMENTS DE SEGURETAT INFORMÀTICA DE CATALUNYA

DOCUMENTS DE SEGURETAT INFORMÀTICA DE CATALUNYA

ACTUALITZACIONS PER INTERNET.

ÍNDEX DE DOCUMENTS DEL FORMULARI DE SEGURETAT INFORMÀTICA:

GRUP PRIMER. PROCESSOS DE SEGURETAT

1. Anàlisi de riscos. Actius involucrats.

2. Anàlisi de riscos. Llistat d'amenaces i la seva situació actual a l'empresa.

3. Anàlisi de riscos. Solució a les amenaces i el seu cost associat.

4. Implantació de les polítiques de seguretat. Política de divulgació i comunicació.

5. Implantació de les polítiques de seguretat. Política d'usuaris i privilegis.

6. Implantació de les polítiques de seguretat. Política de contrasenyes.

7. Implantació de les polítiques de seguretat. Política de protecció física.

8. Implantació de les polítiques de seguretat. Política de còpies de seguretat.

9. Implantació de les polítiques de seguretat. Política de protecció antivirus.

10. Implantació de les polítiques de seguretat. Política antipirateria.

11. Implantació de les polítiques de seguretat. Política contra accessos no autoritzats i atacs externs.

12. Implantació de les polítiques de seguretat. Política d'accés a internet.

13. Implantació de les polítiques de seguretat. Política de comunicacions segures.

14. Accions periòdiques. Política de divulgació i comunicació.

15. Accions periòdiques. Política d'usuaris i privilegis.

16. Accions periòdiques. Política de contrasenyes.

17. Accions periòdiques. Política de protecció física.

18. Accions periòdiques. Política de còpies de seguretat.

19. Accions periòdiques. Política de protecció antivirus.

20. Accions periòdiques. Política antipirateria.

21. Accions periòdiques. Política contra accessos no autoritzats i atacs externs.

22. Accions periòdiques. Política d'accés a internet.

23. Accions periòdiques. Política de comunicacions segures.

24. Plans de contingència. Política de divulgació i comunicació.

25. Plans de contingència. Política d'usuaris i privilegis.

26. Plans de contingència. Política de contrasenyes.

27. Plans de contingència. Política de protecció física.

28. Plans de contingència. Política de còpies de seguretat.

29. Plans de contingència. Política de protecció antivirus.

30. Plans de contingència. Política antipirateria.

31. Plans de contingència. Política contra accessos no autoritzats i atacs externs.

32. Plans de contingència. Política d'accés a internet.

33. Plans de contingència. Política de comunicacions segures.

GRUP SEGON. POLÍTIQUES DE SEGURETAT

1. Gestió d'usuaris. Política de divulgació i comunicació.

2. Gestió d'usuaris. Política d'usuaris i privilegis.

3. Gestió d'usuaris. Política de contrasenyes.

4. Protecció física. Política de protecció física.

5. Protecció de les dades. Política de còpies de seguretat.

6. Protecció de les dades. Política de protecció antivirus.

7. Protecció de les dades. Política antipirateria.

8. Protecció de les dades. Mesures de seguretat que han d'adoptar els fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.

9. Seguretat a la xarxa. Política contra accessos no autoritzats i atacs externs.

10. Seguretat a la xarxa. Política d'accés a internet.

11. Seguretat a la xarxa. Política de comunicacions segures.

GRUP TERCER. ACTIUS, AMENACES I AGENTS

1. Actius informàtics (ordinadors i d'altres equipaments informàtics).

2. Enumeració de les amenaces usuals al sistema informàtic.

3. Agents que interaccionen amb el sistema.