La mejor solución de calidad para las Corporaciones Locales

DOCUMENTS DE SERVEIS MUNICIPALS DE BALEARS

DOCUMENTS DE SERVEIS MUNICIPALS DE BALEARS

ADAPTATS al Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, a LA LLEI 57/2003, de 16 de desembre, de mesures de modernització del govern local, i al REIAL DECRET 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals.

ACTUALITZACIONS PER INTERNET.

ÍNDEX DE DOCUMENTS DEL FORMULARI DE SERVEIS MUNICIPALS:

1. Concessió de dret funerari.

2. Arrendament de dret funerari.

3. Transmissió de dret funerari.

4. Expedient d'aprovació del reglament dels serveis funeraris.

5. Reglament del servei del cementiri municipal.

6. Concessió de la gestió del cementiri municipal en procediment obert.

7. Expedient d'aprovació de l'ordenança sobre ocupació de la via pública.

8. Expedient d'aprovació de l'ordenança sobre ús dels elements accessibles des de la via pública.

9. Responsabilitat patrimonial.

10. Serveis socials de base. Servei d'atenció domiciliària.

11. Plec de condicions tècniques de servei de recollida i desballestament de vehicles abandonats.

12. Resolució d'un contracte d'arrendament sobre l'habitatge en l'edifici de les escoles municipals.

13. Ordenança reguladora de la venda ambulant i no sedentària.

14. Venda ambulant. Expedient sancionador.

15. Revocació d'una llicència de taxi.

16. Llicència de taxi.