La mejor solución de calidad para las Corporaciones Locales

DOCUMENTS DE SERVEIS MUNICIPALS DE CATALUNYA

DOCUMENTS DE SERVEIS MUNICIPALS DE CATALUNYA

ADAPTATS AL DECRET LEGISLATIU 2/2003 de 28 d'abril, municipal i de Règim Local de Catalunya i al Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

ACTUALITZACIONS PER INTERNET.

ÍNDEX DE DOCUMENTS DEL FORMULARI DE SERVEIS MUNICIPALS:

1. Concessió de dret funerari.

2. Arrendament de dret funerari.

3. Transmissió de dret funerari.

4. Expedient d'aprovació del reglament dels serveis funeraris.

5. Reglament del servei del cementiri municipal.

6. Reglament del servei de tanatori municipal de ……………

8. Responsabilitat patrimonial.

10. Serveis socials de base. Servei d'atenció domiciliària.

11. Model d'expedient amb informe d'intervenció sobre la proposta d'establiment del servei de mercat ambulant al municipi de _____

12. Resolució d'un contracte d'arrendament sobre l'habitatge en l'edifici de les escoles municipals.

13. Ordenança reguladora de la venda ambulant i no sedentària.

14. Venda ambulant. Expedient sancionador.

15. Revocació d'una llicència de taxi.

16. Llicència de taxi.

17. Retirada de la via pública d'un vehicle abandonat.

18. Expedient d'aprovació de l'ordenança sobre ús dels elements accessibles des de la via pública.

19. Expedient d'aprovació de l'ordenança sobre ocupació de la via pública.