La mejor solución de calidad para las Corporaciones Locales

DOCUMENTS DE CONTRACTACIÓ DE CATALUNYA

DOCUMENTS DE CONTRACTACIÓ DE CATALUNYA

Adaptats a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, a la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internalització,, a l'Ordre EHA/3497/2009, de 23 de desembre, del Ministeri d’Economia i Hisenda, per la que es fan públics el límits dels diferents tipus de contractes a efectes de la contractació administrativa a partir de l’1 de gener de 2010, al Real Decreto 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, a la LLEI 3/2007, de 4 de juliol, de l'obra pública, al REAL DECRETO 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el reglamento general de la ley de contratos de las administraciones públicas i al DECRET LEGISLATIU 2/2003,de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

ACTUALITZACIONS PER INTERNET.

ÍNDEX DE DOCUMENTS DEL FORMULARI DE CONTRACTACIÓ:

GRUP I. CONTRACTACIÓ D'OBRES.

1. Aprovació d'un projecte d'obres ordinàries.

2. Contracte d'obra mitjançant procediment obert.

3. Contracte d'obra mitjançant procediment obert quan solament s'hagi de tenir en compte el preu ofert.

4. Contractació menor d'obres.

5. Tràmit d'audiència al contractista. Oferta anormalment baixa.

6. Contractació d'obres mitjançant tramitació abreujada i urgent de l'expedient.

7. Pla de seguretat i salut.

8. Plec de clàusules administratives particulars per a l'adjudicació del contracte de concessió d'obra pública.

9. Plec de clàusules administratives particulars per a la contractació de l'obra ...... Per procediment obert simplificat..

10. Plec de prescripcions tècniques que ha de regir la contractació per procediment obert i tramitació ordinaria, de les obres recollides al projecte d'urbanització de la unitat d'actuació….

11. Contracte administratiu de concessió d'obra pública.

12. Expedient de contractació d'obra pel tràmit d'emergència.

13. Plec de clàusules administratives particulars regulador del procediment obert simplificat de tramitació reduïda o abreviada per a l'adjudicació del contracte de l'obra ...

GRUP II. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE.

1. Execució i compliment del contracte d'obres.

GRUP III. CONTRACTES DE SERVEIS.

1. Contractació de serveis per procediment obert.

GRUP IV. CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENTS.

1. Contracte de subministrament mitjançant procediment obert.

2. Contractació menor de serveis/subministres.