La mejor solución de calidad para las Corporaciones Locales

DOCUMENTS D'ORDENANCES DE CATALUNYA

DOCUMENTS D'ORDENANCES DE CATALUNYA

Adaptades a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, a la Llei 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, a la DIRECTIVA 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 relativa a los servicios en el mercado interior, a Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic,la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, el Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures de modernització del govern local, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn, el DECRET 209/1999, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament que regula, amb caràcter supletori, els serveis funeraris municipals, el Decret 2/1997, de 7 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de protecció dels menors desemparats i de l'adopció, en la nova redacció donada pel Decret 127/1997, de 27 de maig, el DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

ACTUALITZACIONS PER INTERNET.

ÍNDEX DE DOCUMENTS DEL FORMULARI D'ORDENANCES:

1. Ocupació de la via pública.

2. Establiments de pública concurrència.

3. Activitat de foment de l'ajuntament.

4. Defensa dels drets i de la promoció de la qualitat de vida dels infants i adolescents.

5. Serveis funeraris.

6. Cementiri municipal.

7. Taxa per expedició de documents.

8. Règim intern de les llars d'infants municipals.

9. Instal·lació i funcionament d'antenes de telecomunicacions.

10. Instal·lació d'aparells de climatització.

11. Protecció contra la contaminació acústica.

12. Camins.

13. Trànsit i circulació vial.

14. Mercats municipals.

15. Venda ambulant i no sedentària.

16. Ús dels elements accessibles des de la via pública.

17. Reglament dels mercats municipals esporàdics.

18. Autorització per a festes populars.

19. Concessió parada al mercat municipal.

20. Ordenança de reglament regulador del registre de parelles de fet de l'ajuntament de....

21. Ordenança de foment de la igualtat efectiva entre dones i homes.

22. Ordenança municipal per la qual s'aprova la creació dels fitxers de dades de caràcter personal de l'ajuntament.

23. Preu públic per la prestació del servei d'accés a la xarxa sense fil municipal.

24. Expedient d'aprovació de l'ordenança sobre la protecció del medi nocturn.

25. Expedient sancionador d'incompliment de l'ordenança de convivència ciutadana.

26. Padró municipal.

27. Cálcul de costos.

28. Ordenança municipal reguladora del servei d'autotaxi al municipi de...

29. Reglament regulador del funcionament de la ludoteca municipal de l'ajuntament de ......

30. Expedient sobre supressió del registre municipal de parelles estables.

31. Reglament de règim intern de l'espai jove anomenat ...

32. Ordenança reguladora del registre d'empreses alimentàries municipal de ...

33. Reglament del servei municipal d'accés a internet mitjançant la xarxa sense fils municipal. (xarxa wifi).

34. Reglament regulador del registre de parelles estables.

36. Expedient d'aprovació d'ordenança de civisme i convivència.