La mejor solución de calidad para las Corporaciones Locales

DOCUMENTS DE PATRIMONI DE BALEARS

DOCUMENTS DE PATRIMONI DE BALEARS

Adaptats al Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, a la LEY 33/2003, de 3 de noviembre del Patrimonio de las Administraciones Públicas, a la LLEI 20/2006, DE 15 DE DESEMBRE, MUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL DE LES ILLES BALEARS. a la LEY 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, al Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el cual se aprueba el reglamento de bienes de las entidades locales y al REAL DECRETO 2568/1986, de 28 de noviembre.

ACTUALITZACIONS PER INTERNET.

ÍNDEX DE DOCUMENTS DEL FORMULARI DE PATRIMONI:

1. Cessió gratuïta d'un bé patrimonial.

2. Expedient d'afectació d'un bé patrimonial.

3. Arrendament d'un bé patrimonial.

4. Atermenament de finca municipal.

5. Adquisició directa i a títol onerós de béns.

6. Adquisició de béns a títol lucratiu amb condició onerosa.

7. Adquisició de béns a títol onerós mitjançant concurs.

8. Alienació d'un bé patrimonial mitjançant subhasta.

9. Expedient sobre cessió del dret de superfície.

10. Permuta de béns immobles sense informe previ de la comunitat autònoma.

11. Permuta de béns immobles amb informe previ de la comunitat autònoma.

12. Rectificació d'inventari i aprovació inventari

13. Declaració i alienació de béns no utilitzables.

14. Alteració de la qualificació jurídica de béns immobles.

15. Inscripció de béns en el registre de la propietat.

16. Llicència d'instal·lació de rètols a béns d'ús públic.

17. Ocupació de la via pública.

18. Acceptació de terrenys de cessió obligatòria i gratuïta.

19. Concessió administrativa d'un bé de domini públic.

20. Expedient d'investigació.

21. Expedient de recuperació d'ofici.

22. Expedient sobre cessament en l'ús privatiu d'un bé de domini públic.

23. Expedient de concessió d'ús privatiu d'un bé de domini públic.

24. Alienació d'un bé patrimonial sense subhasta pública.

25. Expedient de desnonament administratiu.

26. Venda directa de parcel·la sobrera.

27. Expedient de gestió dels monts comunals.

28. Expedient sobre mutació demanial.