La mejor solución de calidad para las Corporaciones Locales

DOCUMENTS DE PERSONAL DE CATALUNYA

DOCUMENTS DE PERSONAL DE CATALUNYA

Adaptats, entre d’altres, al REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público i a la LLEI 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.

ACTUALITZACIONS PER INTERNET.

ÍNDEX DE DOCUMENTS DEL FORMULARI DE PERSONAL:

GRUP I. PERSONAL FUNCIONARI

1. Expedient sobre llicència per estudis.

2. Expedient sobre llicència per assumptes propis.

3. Expedient de permís per part.

4. Expedient de permís per paternitat.

5. Expedient de permís per adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent o simple.

6. Expedient sobre excedència voluntària per a tenir cura de familiars.

7. Expedient sobre permís per matrimoni.

8. Expedient de permís per mort, accident hospitalització o malaltia greus d'un familiar.

9. Aprovació de la plantilla de personal de l'ajuntament.

10. Expedient per a la provisió d'una plaça de funcionari, categoria d'auxiliar administratiu.

11. Expedient de nomenament de funcionari interí.

12. Expedient de nomenament de funcionari interí per màxima urgència.

13. Expedient aprovació de la relació de llocs de treball.

14. Expedient sobre concurs de mèrits per a proveïr llocs de treball reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.

15. Expedient d'adscripció de funcionari en comissió de serveis.

16. Atorgament de bestretes reintegrables.

17. Reconeixement de serveis previs i triennis.

18. Expedient disciplinari sumari per falta lleu.

19. Expedient disciplinari a funcionaris per falta greu o molt greu.

20. Expedient sobre jubilació voluntària de funcionari.

21. Excedència voluntària per interès particular.

22. Excedència voluntària per tenir cura d'un fill o filla.

23. Expedient d'oferta d'ocupació pública.

24. Model d'acord de ple d'aprovació de les condicions de treball del personal funcionari i conveni col·lectiu del personal laboral.

25. Expedient per a la selecció d'una plaça de funcionari. Categoria d'administratiu/va per concurs-oposició i promoció interna.

26. Decret aprovació hores extraordinàries.

27. Acord de ple de nomenament de tresorer.

28. Nomenament de personal funcionari eventual.

29. Provisió de plaça per un/a auxiliar administratiu/va mitjançant concurs de mèrits.

30. Bases reguladores del procés de selecció mitjançant concurs per cobrir amb caràcter interí la plaça de secretari interventor de l'ajuntament de ...

31. Expedient de modificació del complement específic.

32. Decret per a procedir a la devolució de la part meritada de la paga extraordinària.

33. Expedient sobre assignació individual del complement de productivitat.

GRUP II. PERSONAL LABORAL

1. Expedient acomiadament disciplinari contracte laboral.

2. Contractació de personal laboral.

3. Decret d'alcaldia contracte de substitució com a mestre de la guarderia municipal pel procediment de màxima urgència.