La mejor solución de calidad para las Corporaciones Locales

DOCUMENTS DE PREVENCIÓ RISCOS DE CATALUNYA

DOCUMENTS DE PREVENCIÓ RISCOS DE CATALUNYA

Models ADAPTATS REAL DECRETO 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado, LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención de los Riesgos Laborales.

ACTUALITZACIONS PER INTERNET.

ÍNDEX DE DOCUMENTS DEL FORMULARI DE PREVENCIÓ RISCOS:

CAPÍTOL 1. MANUAL DE GESTIÓ

1. Manual de sistema de gestió de prevenció de riscos laborals (sgprl).

CAPÍTOL 2. EXPEDIENTS I REGISTRES

1. Comunicació externa. Emissió.

2. Comunicació externa. Recepció.

3. Informe de riscos generals.

4. Registres requerits per llei.

5. Telèfons d'emergència.

CAPÍTOL 3. PERSONAL-LLOC DE TREBALL

1. Acollida de treballadors.

2. Certificat de formació.

3. Avaluació de riscos.

4. Avaluació del lloc de treball.

5. Informació en cas d'emergència per al personal desplaçat.

6. Informe de reconeixement mèdic.

7. Fitxa de seguretat.

8. Anàlisi de treball.

9. Normes generals de seguretat i higiene a la feina.

10. Reconeixements mèdics periòdics.

11. Registre d'entrada de personal de subcontractes.

12. Relació d'identificació de riscos.

13. Grip a. Descripció, tractament i consideracions.

CAPÍTOL 4. INSPECCIONS, AUDITORIES I ACCIONS

1. Anàlisi de causes immediates i bàsiques. Punts crítics. Causes repetitives.

2. Designació d'auditors.

3. Execució d'accions correctores.

4. Full d'inspecció.

5. Informe d'auditoria interna.

6. Informe d'investigació d'accidents.

7. Informe de seguiment d'accions.

8. Llista de comprovacions d'inspeccions generals per àrees.

9. Pla anual d'inspeccions generals per àrees.

10. Pla anual de seguretat.

11. Programa d'auditories internes.

12. Proposta d'accions correctores.

13. Servei de manteniment.

CAPÍTOL 5. PROTECCIÓ-PRODUCTES PERILLOSOS

1. Quadre de vestuari i equips de protecció individual.

2. Enquesta de compliment.

3. Lliurament d'equips de protecció.

4. Fitxa toxicològica.

5. Inventari de productes químics/productes perillosos.

6. Inventari de residus perillosos.

7. Relació de riscos higiènics.

CAPÍTOL 6. PROCEDIMENTS

1. Distribució de procediment.

2. Llista de distribució de procediments.

3. Proposta de procediment.

4. Proposta de procediment (2).

5. Relació de documents.

6. Relació de procediments.